پایگاه اطلاع رسانی یاسر فراهانی

عنوان خبر: اطلاعات اربعين

 
🚏فاصله مسیرهای تردد زائران عتبات عالیات، عراق:
 
مرز: 🚧
نجف: 🔶
كربلا: 🚩
كاظمين: 🔷
سامرا: 💠
طفلان مسلم: 🔵
سيد محمد: ❇️
 
 
🚧 مرز مهران
 
⬅️مهران تا کوت : 82 کیلومتر
⬅️مهران تا دیوانیه : 227 کیلومتر
⬅️مهران تا حله : 238 کیلومتر
 ⬅️مهران تا بغداد : 255 کیلومتر 
⬅️مهران تا 🔶نجف : 303 کیلومتر
⬅️مهران تا 🚩کربلا: 279 کیلومتر
⬅️ مهران تا 🔷کاظمین : 283 کیلومتر
⬅️مهران تا 💠سامراء : 444 کیلومتر
⬅️مهران تا ❇️سیدمحمد: 409 کیلومتر
⬅️مهران تا 🔵طفلان مسلم : 272 کیلومتر
 
 
🚧مرز خسروی
 
👈🏻خسروی تا کوت: 341 کیلومتر
👈🏻خسروی تا دیوانیه : 395 کیلومتر
👈🏻خسروی تا حله: 305 کیلومتر
👈🏻 خسروی تا بغداد : 190کیلومتر
👈🏻خسروی تا 🔶نجف : 380 کیلومتر
👈🏻خسروی تا خانقین: 10 کیلومتر
👈🏻خسروی تامقدادیه: 102 کیلومتر
👈🏻خسروی تا بعقوبه : 130 کیلومتر
👈🏻خسروی تا🚩کربلا: 315 کیلومتر
👈🏻خسروی تا 🔷کاظمین : 203 کیلومتر
👈🏻خسروی تا 💠سامراء: 326 کیلومتر
👈🏻خسروی تا ❇️سیدمحمد:291 کیلومتر
👈🏻خسروی تا 🔵طفلان مسلم: 281 کیلومتر
 
 
🚧 مرز شلمچه
 
⬅️شلمچه تا بصره: 20 کیلومتر
⬅️شلمچه تا 🔶نجف 460 کیلومتر
⬅️شلمچه تا 🚩کربلاء 549 کیلومتر
⬅️شلمچه تا 🔷کاظمین دارای دو مسیر 575 و 621 کیلومتر 
 
 
 
🕌نجف تاشهرهای مختلف 
 
🔸نجف تا 🚩کربلا: 78 کیلومتر
🔸نجف تابغداد: 161 کیلومتر
🔸نجف تابصره: 467 کیلومتر
🔸نجف تاحله : 61 کیلومتر
🔸نجف تارمادی :271 کیلومتر
🔸نجف تا بعقوبه : 227 کیلومتر
🔸نجف تا دیوانیه : 75 کیلومتر
🔸نجف تا 🔷کاظمین: 180 کیلومتر
 🔸نجف تا 💠سامراء: 287 کیلومتر 
🔸نجف تا ❇️سیدمحمد: 249 کیلومتر
🔸 نجف تا 🔵طفلان مسلم: 116 کیلومتر
 
🕌کربلا تا شهرهای مختلف 
 
🚩کربلا تابغداد: 108 کیلومتر
🚩کربلا تاکوت :197 کیلومتر
🚩کربلا تاحله :42 کیلومتر
🚩کربلا تا رمادی: 218 کیلومتر
🚩 کربلا تابعقوبه : 184 کیلومتر
🚩کربلا تادیوانیه :144 کیلومتر
🚩کربلا تابصره: 524  کیلومتر
🚩کربلا تا 🔷کاظمین : 115 کیلومتر
🚩کربلا تا💠 سامراء: 220 کیلومتر
🚩کربلا تا ❇️سیدمحمد:184 کیلومتر
🚩کربلا تا 🔵طفلان مسلم :38 کیلومتر
 
💠سامراء تا بغداد : 110 كيلومتر
💠سامراء تا ❇️سیدمحمد: 53 كيلومتر....

بینش اجتماعی سیاسی

1 نفر این خبر را پسندیده اند